OTVOREN EDUKATIVNO INFORMACIONI CENTAR U BABUŠNICI

Uko­liko vas put nanese u Babu{nicu ili sa namerom odete u ovu op{tinu, o zna­meni­tosti­ma i onome {to vas zan­i­ma ako ste plan­i­nar, gur­man ili samo ‘elite na neko od izleti{ta, mo‘ete da dobi­jete pot­pune infor­ma­ci­je u Eduka­tivno infor­ma­cionom cen­tru.