KAMP RADIO KLUBA DOJKINCI 2021.

Radio klub Pirot je kra­jem pro{log mese­ca u SRC Dojk­in­ci orga­ni­zo­vao tradi­cional­ni kamp za najm­lad­je ~lanove svog klu­ba.