VIDOVDAN — PRAZNIK SA ISTORIJSKIM ZNAČAJEM

Srp­s­ka pravoslav­na crk­va obele‘ava Vidov­dan. Ovo je jedan od najve}ih srp­skih prazni­ka. Zna~aj Vidavdana za srp­s­ki nar­od proisti~e iz istori­jskih doga|aja koji su vezani za taj datum, a od svih je najzna~ajniji Kosovs­ki boj.