U PIROTU 10 MILIONA DINARA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Ve} vla­da veliko intereso­van­je gra|ana za pro­gram zamene spolja{nje sto­lar­i­je u doma}instvim. To je samo jed­na od mera unapre|enja ener­getske efikas­nos­ti. Od 67 grado­va i op{tina koji su dobili sred­st­va dr‘ave za ove namene su 3 iz Pirot­skog okru­ga. Novac je dodel­jen Dim­itro­v­gradu, Babu{nici i Pirotu.