NOVI REŽIM RADA SLUŽBI DOMA ZDRAVLJA PIROT

Anal­i­zom aktuelne epidemiolo{ke situaci­je u Pirotu,a imaju}i u vidu i sezonu godi{nih odmo­ra, stru~ni kolegi­jum Doma zdravl­ja Pirot doneo je odluku o re‘imu rada svo­jih slu‘bi za nared­ni peri­od. Covid ambu­lan­ta u Tijabari radi}e od 7 do 19 sati. Vakci­nal­ni punkt na zatvorenom bazenu radi}e od 8 do 20 sati. Ambu­lan­ta Pazar radi}e od 7 do 20 sati rad­nim dan­i­ma, vikendom i praznici­ma od 7 do 19. Ova ambu­lan­ta pri­ma sve paci­jente Tijabarske ambu­lante i neodlo‘ne paci­jente Tigrove i Bolni~ke ambu­lante u popod­nevim sati­ma. Ambu­lante Tigar i Bol­nice radi}e od 7 do 14 sati. Teren­s­ka ambu­lan­ta do dal­jeg ne}e radi­ti. Slu‘ba za zdravstvenu za{titu ‘ena radi od 7 do 20 ~aso­va. De~iji dis­panz­er radi od 7 do 20 rad­nim dan­i­ma, vikendi­ma i praznici­ma od 7 do 19 sati. Slu‘ba hitne med­i­cinske pomo}i radi non-stop. Iz Doma zdravl­ja nagla{avaju da }e od 1.jula biti otvoreni ter­mi­ni za zakazi­van­je pregleda,koji se mogu zakaza­ti kod izabra­nog lekara,kao i kod drugih. Potreb­no je poz­vati kol cen­tar ili ambu­lante. Hroni~ni bolesni­ci mogu i dal­je tele­fon­skim putem naru~ivati ter­api­ju, ali samo u slu~aju da ima­ju valid­no mi{ljenje speci­jal­iste tamo gde je potrebno,saop{tavaju iz DZ Pirot. 

ZZJZ: Bez poz­i­tivnih na COVID 19 u Pirot­skom okrugu 

I po~etak nove radne nedel­je u Pirot­skom okrugu proti~e bez lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih na COVID — 19. Pre­ma re~ima dr Rad­mile Zec, epi­demi­olo­ga Zavo­da, u Op{toj bol­ni­ci od kovi­da se le~i jedan bolesnik iz Piro­ta. Vakci­naci­ja proti~e bez prob­le­ma. Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu ocen­ju­je se kao povoljna. 

U Srbi­ji potvrŽŽ|ena jo{ 84 slu~aja obol­e­van­ja od korona virusa 

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji su potvr|ena jo{ 84 slu~aja obol­e­van­ja od virusa korona od 7.530 testi­ranih gra|ana. Pre­minu­lo je 8 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju je 309 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma je 13 paci­je­na­ta.