NOVA PESMA MUZIČKOG STUDIJA ”BUDA” IZ PIROTA

Opet zajed­no je naziv nove pesme pirot­skog muzi~kog studi­ja Buda. Pes­ma je nasta­la na ini­ci­ja­tivu na{e sugra|anke Ane Madi} Vlatkovi} koja je doba korona virusa preto~ila u de~iju pes­mu, u dru‘enje koje je nedostajalo.