NAGRAĐENI NAJBOLJI UČENICI OŠ ”8. SEPTEMBAR”

U~enicima O[ ”8. sep­tem­bar” koji su se ove {kolske godine istak­li na takmi~enjima, danas su dodel­jene nagrade. Nagrade je najbolji­ma uru~ila direk­tor­ka {kole Olgi­ca Najdanovi}.