NAGRAĐENI NAJBOLJI GIMNAZIJALCI U MINULOJ ŠKOLSKOJ GODINI

Na Vidov­dan su tradi­cional­no orga­ni­zo­vane sve~anosti u {kola­ma. Dodel­jene su nagrade najboljim u~enicima Gim­naz­i­je po smerovi­ma i najuspe{nijima na takmi~enjima.