MO KOLA SRPSKIH SESTARA NAGRADIO UČENIKE GENERACIJA

MO Kola srp­skih ses­tara nagra­dio je u~enike gen­eraci­je osnovnih i sred­njih {kola u Piro­tu. Ovo je tradi­cional­na akci­ja koju MO Kola srp­skih ses­tara orga­nizu­je vi{e od 20 godina.