MAJI CVETKOVIĆ SOTIROV DODELJENE DVE NAGRADE ZA DEČJU KNJIŽEVNOST

Maja Cvetkovi} Sotirov dobi­la je dve nagrade za rad u oblasti knji‘evnog stvarala{tva za decu. Na knji‘evnoj ve~eri posve}enoj njen­im deli­ma uru~ene su joj nagrade Knji‘evnog dru{tva ”Sun~ani breg” iz Beogra­da i Udru‘enja crnogorskih pisaca za dje­cu i mlade. Ovu sve~anost orgni­zo­vali su Insti­tut za de~ju knji‘evnost iz Beogra­da i Izdava~ka ku}a ”Luka Books” iz Pirota.