ZZJZ: BEZ POZITIVNIH NA COVID — 19 U OKRUGU

I 25.jun u Pirot­skom okrugu proti~e bez lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih na COVID ‑19. Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ posla­to je jo{ 12 uzo­ra­ka bri­se­va na anal­izu. U Op{toj bol­ni­ci u posled­n­ja 24 sata pre­minu­la je jed­na oso­ba. U ovoj zdravstvenoj ustanovi trenut­no nema paci­je­na­ta koji se le~e od kovid infek­ci­je. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot 24.juna obavl­jeno je 64 pre­gle­da, 26 prvih i 38 kon­trol­nih. Epidemiolo{ka situaci­ja je povolj­na, saop{tavaju iz Zavo­da. Do sada su date 64.572 doze vakcine. Prvom dozom vakcin­isana su 32.954 lica,a obe doze prim­i­le su 31.618 oso­ba. Najvi{e vakcin­isanih je u Piro­tu 48,9%.

Jo{ 76 oso­ba poz­i­tivnih na COVID 19 u Srbiji 

Od 7.730 testi­tanih na korona virus, 76 oso­ba je kovid poz­i­tivno. Pre­minu­lo je 5 oso­ba os posled­i­ca infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju je 326 oso­ba, 13 paci­je­na­ta je na res­pi­ra­tori­ma.