VIŠE OD 250 PIROTSKIH ĐAKA POHAĐALO ARHEOLOŠKE RADIONICE

Mimo {kol­skih ~aso­va, neretko se orga­nizu­ju bro­jne van­nas­tavne aktivnos­ti. Osim {kola, ovakve doga|aje sa decu orga­nizu­ju i druge ustanove. Sa zavr{etkom ove {kolske godine zavr{ene su i arheolo{ke radion­ice koje je orga­ni­zo­vao Muzej Poni{avlja.