USVOJENI PLAN RAZVOJA GRADA I DRUGI REBALANS BUDŽETA

Na sed­ni­ci Gradske skup{tine usvo­jeni su va‘ni doku­men­ti i odluke za nared­ni peri­od. Odbor­ni­ci su raz­ma­trali i izve{taje o radu javnih preduze}a u pro{loj godi­ni. Donete su i odluke iz imovin­sko-pravne oblasti.