USVOJEN UPPR TIGRA A.D.

Na dana{šnjem ro~i{čtu za glasan­je o UPPR‑u održ‘anom pred Privred­nim sudom u Niš{u usvo­jen je Unapred pripreml­jeni plan reor­ga­ni­zaci­je kom­pani­je Tigar a.d. i to apso­lut­nom već}inom u svim klasama. Kom­pani­ja Tigar a.d. korak je bliž‘e bol­jem i sta­bil­ni­jem poslo­van­ju ali i konač~nom reš{avanju prob­le­ma dugo­v­an­ja iz prethod­nih perioda,saop{tavaju iz kom­pani­je. Usva­jan­je novog UPPR- a koji ć}e uz rastere}ćenje dugo­va garan­to­vati dobru finan­si­jsku sta­bil­nost od izuzetne je va‘žnosti za dal­je uspeš{no poslo­van­je Kom­pani­je Tigar a.d. koja je zahvaljuju}ći podrš{ci drž‘ave, dobroj poslovnoj politi­ci i vred­nom radu Tigrovih rad­ni­ka uspela ne samo da opstane ve}ć i potvr­di svoj zna~čaj na trž‘ištu znaju}i da se 80% proizvod­nje real­izu­je na inos­tra­nom tr‘ži{štu. U ovom momen­tu Tigar a.d. upoš{ljava 1200 rad­ni­ka, proizvod­n­ja se odvi­ja u tri smene u punom kapacite­tu, uz redovnu isplatu zarada,navodi se u saop{tenju Tigra a.d.