UPIS NA AKADEMIJU TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

Akademi­ja tehni~ko — vaspita~kih strukovnih studi­ja upisu­je stu­dente na osnovne i mas­ter strukovne studi­je. O~ekuje se dobi­jan­je akred­itaci­je za upis stu­de­na­ta i na pro­gram strukovnih studi­ja poslovni-infor­ma­cioni sis­te­mi.