KONCERTOM ANSAMBLA I HORA DOMA KULTURE OTVORENO PIROTSKO KULTURNO LETO

Ansam­bl Doma kul­ture Pirot odr‘ao je sino} kon­cert na grad­skom trgu. U pro­gra­mu su u~estvovali goto­vo svi ~lanovi Ansam­bla i Hor ove ustanove. Direk­tor Doma kul­ture, Mi{ko ]iri}, uru~io je zah­val­nice ~lanovi­ma ansam­bla za 5, 10 i 15 god­i­na umetni~kog rada.