MUZIČKA TRADICIJA PIROTA KROZ NOTNE ZAPISE VLADE VESELINOVIĆA

U moru mod­ernih muzi~kih ‘anro­va, tradi­cional­nu, izvor­nu, muziku danas ~uva­ju Kulturno-umetni~ka dru{tva, ali i pojed­in­ci. Muzi~ko nasle|e pirot­skog kra­ja u svo­joj najnovi­joj knjizi prikazao je vir­tuoz na hra­moni­ci Vla­da Veseli­novi}. Izda­va~ je Muzej Poni{avlja. Pro­mo­ci­ja je odr‘ana u holu Doma kulture.