MATURANTIMA BILINGVALNOG ODELJENJA DIPLOME URUČILI PREDSTAVNICI FRANCUSKOG INSTITUTA I AMBASADE FRANCUSKE

Diplome o zavr{enom srednjo{kolskom obra­zo­van­ju u~enicima bil­ing­valnog odel­jen­ja pirotske Gim­naz­i­je danas su uru~ili pred­stavn­ci Ambasade Repub­like Fran­cuske i Fran­suskog Instituta.