DRUGOG DANA POLAGANJA MALE MATURE NIJE BILO PROBLEMA

Dru­gog dana pola­gan­ja male mature u~enici osmog razre­da osnovnih {kola danas su radili test iz matem­atike. Test iz matem­atike dru­gog dana pola­gan­ja male mature radio je 651 u~enik od 655 pri­javl­jenih u Pirot­skom okrugu , {to je 99,4 pos­to, rekla je za TV Pirot Tat­jana @ivanovi}, predsed­ni­ca Okru‘ne ispitne komisi­je. Pre­ma njen­im re~ima pola­gan­je ispi­ta u Pirot­skom okrugu sprove­de­no je bez ikakvih prob­le­ma i nereg­u­larnos­ti.