DODELA NAGRADA TAKMIČARIMA IZ ISTORIJE

U~enicima sred­njih {kola iz okru­ga, koji su bili uspe{ni na takmi~enjima iz istori­je ove godine danas su dodel­jene prigodne nagrade i diplome na sve~anosti u Istori­jskom arhivu Pirot.