ASFALTIRAN PARKING U ULICI SAVE KOVAČEVIĆA

Asfalti­ran je park­ing u uli­ci Save Kova~evi}a povr{ine 700 metara kvadrat­nih. Sa ovim parkingom uz jo{ 4 koja }e biti ure|ena u nared­nom peri­o­du obezbedi}e se vi{e park­ing mes­ta za vozi­la u gradu. Park­ing bi tre­ba­lo da bude u funkci­ji od idu}e nedelje.