AMBASADOR AUSTRIJE U PIROTU I NA STAROJ PLANINI

Ambasador Aus­tri­je u Srbi­ji, Niko­laus Luterati pose­tio je Pirot. Osim gradske sre­dine ambasador je obi{ao i Staru plan­inu, gde je boravio i rani­je i ~ijom je prirodom, ka‘e, odu{evljen.