ZZJZ: DANAS NEMA REGISTROVANIH KOVID POZITIVNIH U OKRUGU

U okrugu i danas bez reg­istrovanih novoobolelih od virusa korona, saop{teno je iz ZZJZ. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je povolj­na. Na PCR anal­izu danas je posla­to 11 uzo­ra­ka. Na bolni~kom le~enju je jedan paci­jent iz Piro­ta. Posled­njih nedelju dana u ovoj zdravstvenoj ustanovi nije bilo umr­lih od posled­i­ca infek­ci­je Kovid19, navode iz Zavoda.

U Srbi­ji još{ 103 poz­i­tivne osobe na Kovid19

U Srbi­ji su na Kovid19 poz­iti­na jo{ 103 gra|anina. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su 3 osobe. Hos­pi­tal­i­zo­van je 331 oboleli. Na res­pi­ra­tori­ma je 18 paci­je­na­ta.