VREMENSKI USLOVI UTIČU NA PROIZVODNJU MEDA

Za sve p~elare min­u­la god­i­na bila je jed­na od najloš{ijih i najte‘ih. U ovoj, ne mogu da se pohvale koli~inom proizve­denog bagre­movog meda. Upit­no je i da li }e u p~elinjacima biti i dovoljno livad­skog.