VEĆNICI DALI SAGLASNOST NA DRUGI REBALANS BUDŽETA

Danas je odr‘ana sed­ni­ca Grad­skog ve}a na kojoj su ve}nici dali saglas­nost na rebal­ans budze­ta, Plan razvo­ja gra­da za peri­od 2021./2028.godine,ali I finan­si­js­ki plan javnih preduze}a za pro{lu god­inu. Evo izve{taja.