VASIĆ: MERNA STANICA ZA PRAĆENJE KVALITETA VAZDUHA OD VELIKE KORISTI ZA GRAD

Automats­ka stan­i­ca za meren­je kvalite­ta vaz­duha u Piro­tu za koju su obezbe|ena sred­st­va iz grad­skog budze­ta instali­rana je u Takovskoj uli­ci kod Tehni~ke {kole. Pozi­cioni­rana je tako da daje real­nu sliku o pris­ustvu i nivou {tet­nih mater­i­ja u vaz­duhu. Gradona~elnik Piro­ta za TV Pirot ka‘e je stan­i­ca u ovoj trenutku u test fazi i ve} nared­nih dana mogu se o~ekivati i prva meren­ja. U planu je i njeno unapre|enje.