PRVI DAN POLAGANJA MALE MATURE BEZ NEREGULARNOSTI U OKRUGU

U~enici osmog razre­da danas su pola­gali test iz srp­skog jezi­ka i knji‘evnosti, prvi od tri koja ~ine zavr{ni ispit. Malu matu­ru pola‘e oko 68.280 u~enika u Srbi­ji. U Pirot­skom okrugu test je pola­gao 651 u~enik od 656 pri­javl­jenih. Nisu zabele‘ene nereg­u­larnos­ti pri­likom prvog dana polaganja.