POSETA SAVETODAVACA PSSS PLANTAŽI TREŠANJA ”BORJANA”

Jedan od najsavre­meni­jih i najve}ćih zasa­da tre{šanja Bor­jana nalazi se u belopalana~čkom selu Klisura. Save­to­davci Poljoprivredne save­to­davne stru~ne slu‘be Pirot, ju~e su obi{li ovu planta‘u.