PIROĆANCI RECIKLIRAJU PET AMBALAŽU

Akci­ja Region­alne Deponi­je ”Recik­li­ra­j­mo za Pirot” dala je dobre rezu­late. Ova akci­ja se nastavlja.