SVE^ANOST ZA NAJBOLJE ĐAKE OŠ “VUK KARADŽIĆ”

Sve~ano je bilo danas i u O[ ”Vuk Karadzi}” koja je orga­ni­zo­vala prigo­dan pri­jem za u~enike koji su ost­var­ili zapa‘ene rezul­tate u {kol­skoj 2020/2021.godini.