SUTRA PROMOCIJA PUBLIKACIJE NOTNIH ZAPISA VLADE VESELINOVIĆA

Pro­mo­ci­ja knjige not­nih zapisa tradi­cional­nih igara i pesama pirot­skog kra­ja koje je ura­dio Vla­da Veseli­novi} bi}e odr‘ana sutra u holu Doma kul­ture. Veseli­novi} je do sada objavio vi{e od 15 pub­likaci­ja stru~ne muzi~ke literature.