RUŽIĆ O PREDSTOJEĆOJ MALOJ MATURI

Osmaci od sutra do pet­ka pola‘u zavr{ni ispit. Mala matu­ra i ove godine sas­to­ji se iz tri tes­ta: mater­n­jeg jezi­ka, matem­atike i kom­bi­no­vanog — sa pitan­ji­ma iz pet pred­meta. Zbog specifi~ne {kolske godine, testovi }e ove godine biti sa vi{e pitan­ja sa neko­liko ponu|enih re{enja, najavio je nedavno min­istar prosvete Branko Ru‘i}.