NEMA GUŽVI NA VAKCINALNIM PUNKTOVIMA

Obuh­vat stanovni{tva vakci­naci­naci­jom odnos­no prvom dozom vakcine je 46,5 pos­to , sa obe doze 43,3 pos­to. Do sada je prvu dozu prim­i­lo 32.929 gra|ana, a kom­plet­no su vakcin­isane 31.174 osobe. Pre­ma re~ima Milene Dim­itri­je­vi} iz Tima za vakci­naci­ju Gradske uprave Pirot, vkaci­nal­ni punk­tovi na zatvorenom bazenu su otvoreni od 7 do 17 sati i nema gu‘vi.