MUZIČKA ŠKOLA OBELEŽILA SVETSKI DAN MUZIKE

U~enici Muzi~ke {kole ”Dr Dragutin Gostu{ki” kon­cer­tom na trgu obele‘ili su Svet­s­ki dan muzike i kraj {kolske godine,koja je po mno­go ~emu bila specifi~na.