JOŠ JEDAN DAN BEZ REGISTROVANIH COVID POZITIVNIH U OKRUGU

Nema reg­istrovanih oso­ba poz­i­tivnih na COVID 19 u Pirot­skom okrugu, saop{teno je iz ZZJZ. Epidemiolo{ku situaci­ju u okrugu stru~njaci Zavo­da ocen­ju­ju povoljnom. Na PCR anal­izu danas je posla­to 6 uzo­ra­ka. Na bolni~kom le~enju je jedan paci­jent iz Piro­ta. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 65 pre­gle­da, od toga 27 prvih, navo­di se u dana{njem izve{taju Zavoda. 

Preminu­lo 6 paci­je­na­ta u Srbi­ji, korona viru­som zaražene 72 osobe

Od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji je pre­minu­lo 6 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, a virus je potvr|en kod 72 osobe od 9.249 testi­ranih, navo­di se na saj­tu covid19.rs. Pre­ma zvani~nim podaci­ma na res­pi­ra­tori­ma je 18 paci­je­na­ta. Ukup­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 334 osobe. Na pad bro­ja novozara‘enih uti~e imu­nizaci­ja. U Srbi­ji je do sada pot­puno vakcin­isano 47.8 pos­to puno­let­nih gra|ana.