GRADSKO VEĆE ZASEDA SUTRA, ODBORNICI SKUPŠTINE U PETAK

Sed­ni­ca Grad­skog ve}a bi}e odr‘ana sutra u 10 sati. Sed­ni­ca Gradske skup{tine bi}e odr‘ana 2 dana kas­ni­je u petak, 25. juna u istom trerminu u sali Doma kul­ture. Do sada je defin­isano 18 ta~aka dnevnog reda.