ZZJZ: ZA VIKEND U OKRUGU BEZ POZITIVNIH NA COVID — 19

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu pro­cen­ju­je se kao povolj­na. U dane viken­da nije bilo lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih na COVID — 19 u Pirot­skom okrugu, saop{tavaju iz ZZJZ. Danas je posla­to 6 uzo­ra­ka bri­se­va na PCR testi­ran­je. I u dane viken­da u kovid ambu­lan­ti DZ Pirot bele‘i se man­ji broj pre­gle­da nego prethod­ne nedel­je. Obavl­je­na su 54 pre­gle­da, od kojih 33 prva i 21 kon­trol­ni. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se dva bolesni­ka sa i od kovi­da. Obuh­vat stanovni{tva vakci­naci­jom odnos­no prvom dozom vakcine je 46,5%, sa obe doze 43,3%. Od po~etka imu­nizaci­je vakcin­isane prvom dozom 32.883 osobe, obe doze je prim­i­lo 30.632 lica. Iz Zavo­da podse}aju da je za sti­can­je kole­tivnog imu­nite­ta neo­hod­no vakcin­isati naj­man­je 70% gra|ana.

U Srbi­ji 88 oso­ba poz­i­tivnih na COVID — 19 

Od testi­rane 7.992 osobe u posled­n­ja 24 sata, njih 88 je poz­i­tivnih na COVID — 19. Pre­ma posled­njim podaci­ma min­istarst­va 3 osobe su pre­minule od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~nom le~enju je 341 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma 21 paci­jent.