USKORO NOVA PUBLIKACIJA PIROTSKOG ARHIVA

Istori­js­ki arhiv u Piro­tu pos­to­ji 65 god­i­na. Osim mikro­fil­movan­ja i dig­i­tal­izaci­je, prikaz istori­jskih doku­me­na­ta u knjiga­ma i pub­likaci­ja­ma je jedan od najboljih na~ina ~uvan­ja arhivske gra|e, ka‘e direk­tor Istori­jskog arhi­va u Piro­tu Pre­drag Vidanovi}. On je i autor novog izdan­ja ove ustanove koje je u {tampi.