PROMOCIJA OLIMPIZMA I OLIMPIJSKIH VREDNOSTI

Uo~i odr‘avanja Olimpi­jskih igara u Tok­i­ju, u~enici pirot­skih {kola imali su pri­liku da saz­na­ju vi{e o istori­ji Olimpi­jskih igara, uspes­i­ma na{ih olimpi­ja­ca i da kroz razli~ite aktivnos­ti pru‘e podr{ku takmi~arima iz Srbi­je na putu ka Tok­i­ju na man­i­festaci­ji pod nazivom ”DDOR Olimpi­js­ka staza”.