NOVO IGRALIŠTE U SELU POLJSKA RŽANA

Na radost mali{ana u selu Poljs­ka R‘ana ure|eno je novo de~je igrali{te. Na ulazu u selo, postavl­jen je nov mobil­i­jar zahvalju}i sto­laru Goranu Kirovu i ostal­im me{tanima ovog sela. Na otvaran­ju ovog igrali{ta bio je i gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.