ZZJZ: KOD JOŠ JEDNE OSOBE U OKRUGU POTVRĐEN COVID-19

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ, COVID 19 potvr|en je kod jo{ jedne osobe u Pirot­skom okrugu. Na le~enju u pirot­skoj Bol­ni­ci je jedan paci­jent. Na anal­izu je posla­to jo{ 12 uzo­ra­ka. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja tokom ju~era{njeg dana obavl­jeno je 57 pre­gle­da, od kojih 15 prvih i 42 kon­trol­na. Do sada je u okrugu vakcin­isano 32.828 ‚a obe doze vakcine prim­i­lo je 29.987. Obuh­vat vakci­naci­jom prvom dozom je 46,4%,a sa dve doze 42 pro­cen­ta. Za sti­can­je kolek­tivnog imuniteta,neohodno je da se vakcini{e naj­man­je 70% gra|ana,ka‘u u Zavodu. 

U Srbi­ji 5 paci­je­na­ta pre­minu­lo od posled­i­ca virusa korona, reg­istrovane 162 poz­i­tivne osobe 

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je jo{ 5 oso­ba u Srbi­ji, a reg­istrovane su 162 poz­i­tivne osobe, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Testi­ran je 9.941uzorak. Na res­pi­ra­toru je 19 paci­je­na­ta. Pro­ce­nat vakcin­isanih u srbi­ji je 44,34 odsto, obe doze prim­i­lo je 40.45 odsto stanovni{tva. Vlade dr‘ava ~lan­i­ca Evropske uni­je saglasile su se da vrate Srbi­ju na lis­tu bezbed­nih zemal­ja i od danas su zvani~no ukinute restrik­ci­je na puto­van­ja u EU.