U PIROTSKOJ GALERIJI IZLOŽBENE POSTAVKE TOKOM CELOG LETA

Fotografije ~lano­va Udru‘enja likovnih umet­ni­ka pri­men­jenih umet­nos­ti i diza­jn­era Srbi­je izlož‘ene su u Galer­i­ji ”^edomir Krsti}”. Izlo‘ba je otvore­na do 29. juna, a za po~etak jula najavl­je­na je nova izlo‘bena postavka.