PRIPREME ZA PIROTSKO KULTURNO LETO

Jo{ uvek nije sve defin­isano do kra­ja kako }e izgle­dati ovogodi{nje Pirot­sko kul­turno leto, iako se Dom kul­ture priprema za ovu man­i­festaci­ju. Mno­go toga }e zav­is­i­ti od aktuelne epidemiolo{ke situaci­je.