PODRŠKA ROMIMA U BORBI PROTIV COVID‑A

Me{tanima rom­skih nasel­ja pru‘a se podr{ka da o~uvaju zdravl­je u vreme pan­demi­je korona virusa kroz akci­ju Min­istarst­va drž‘avne uprave i lokalne samouprave. Pirot je me|u 29 op{ština i grado­va uklju~enih u ovu akci­ju. Predvi|ena je podela oko 12.000 higi­jen­skih pake­ta u ovoj akci­ji, rekao je pri­likom posete Piro­tu drž‘avni sekre­tar Min­istarst­va dr‘avne uprave i lokalne samouprave Ste­van Glig­orin.