POČELA KUPALIŠNA SEZONA U BABUŠNICI

Kupali{na sezona u Babu{nici je po~ela danas. Pre­ma re~ima direk­to­ra TO Op{tine Babu{nica, Milana Stankovi}a, danas je bilo i prvih kupa~a. Tem­per­atu­ra vode je oko 23 ste­pe­na, a u nared­na tri dana, ulaz na bazen je bespla­tan. Cena dnevne karte je 120 dinara. Svi koji su se vakcin­isali na punk­tu kupali{nog kom­plek­sa u Babu{nici, dobi}e besplatne mese~ne karte za peri­od od 1. jula do 1. avgusta.