NAGRADE NAJBOLJIM U^ENICIMA SPORTISTIMA PIROTA

U orga­ni­zaci­ji Saveza za {kol­s­ki sport i olimpi­jsko vaspi­ta­je gra­da Piro­ta u grad­skoj upravi Pirot danas je orga­ni­zo­vana sve~ana dodela nagra­da najboljim u~enicima sportis­ti­ma i ekipa­ma, u~esnicima ovogodi{njeg takmi‘enja za {kol­sku 2020/2021. godinu.