POČELO INSTALIRANJE AUTOMATSKE STANICE ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA U PIROTU

Po~elo je instali­ran­je automatske stan­ice za meren­je kvalite­ta vaz­duha u Piro­tu, ka‘e za Tele­viz­iju Pirot zamenik gradona~elnika Milo{ Coli}. Stan­i­ca se postavl­ja na pros­toru izme|u Tehni~ke {kole i sport­skih ter­e­na.