EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NESIGURNA SA TENDENCIJOM PRELASKA U POVOLJNU

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ danas je potvr|ena jed­na oso­ba poz­i­tiv­na na COVID — 19 u Pirot­skom okrugu. Na le~enju u pirot­skoj Bol­ni­ci je jedan paci­jent. Do sada je u Pirot­skom okrugu vakcin­isano 32.800 lju­di ‚a obe doze vakcine prim­i­lo je 29.630 oso­ba. Iako se epidemiolo{ka situtaci­ja pobolj{ava potreb­no je da se i dal­je pri­men­ju­ju osnovne mere na spre~avanju {iren­ja virusa.