DA LI SU OSMACI SPREMNI ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA?

Za mat­u­rante je {kol­s­ka god­i­na zavr{ena. For­mal­no je osmogodiš{nje {školo­van­je jo{ tre­ba zaokru‘e pola­gan­jem zavr{nog ispi­ta. Da li su u~čenici uspeli da savlada­ju zada­to š{kolsko gradivo i koliku dodat­nu pomo} i podr{ku su nas­tavni­ci bili u obavezi da im pru‘e da se {to bol­je pripreme?