POČELA SANACIJA BUJIČNOG KANALA ROGOZ

U toku je sanaci­ja buji~nog kanala Rogoz koji se u jan­u­aru posle obil­nih padavina izlio i poplavio nasel­je Rogoz,a {tetu su pretr­peli i delovi Nove male i Pris­jan­skog nasel­ja. Ovo je samo deo rado­va koji se real­izu­je u okviru Oper­a­tivnog plana odbrane od popla­va za vode II reda. Posao obavl­ja fir­ma ćć”Erozija” Ni{. Po zavr{etku ovog posla bi}e sani­ran i o{te}eni deo beton­skog bede­ma u samom naselju.